Our Mission

עידוד עשייה ויצירה ישראלית בתחום מוזיקת בלוז.

הגברת המודעות בקרב הציבור הישראלי למוזיקת בלוז וחשיבותה.

חינוך והסברה אודות מוזיקת בלוז.

הגברת החשיפה למוזיקת בלוז בישראל.

הידוק הקשר בין הבלוז בישראל לבלוז בעולם.